De 4 / Midtjyllands Chinchilla / Referater

Referater

Referat fra generalforsamlingen i Midtjylland’s Chinchilla forening
d.25.2.2016.  på Geta pelsdyrfarm

 Valg af diagent. Knud Erik Mortensen.


Valg af referent. Gitte Risbjerg.

Formandens Beretning.


Der er kommet gang i foreningen igen. Der er kommet 5 nye medlemmer, så vi nu er 23 medlemmer i alt.


Første arrangement var d. 5-9-2015 hvor vi besøgte Mai og Henrik. Vi så deres farm og nye avlsstald. Fik kaffe og kage i pelsrummet. Herefter besøgte vi Gitte og Allan, hvor vi så stald, og der blev tændt op i grillen til sommerfest. Der var mødt 23 personer op til dette arrangement.


21-10.2015. Skind sortering på Vristed indleverings Central 11 deltagere. Stig og Anders havde forskellige opgaver som blev lavet 2 og 2 samt individuelt.

22-10.2015. Første aflivningskursus for Chinchilla. 14 Avlere bestod.

15-11.2015. Jesper afholdt farmbesøg med gløgg og æbleskiver. 9 deltog.

4-2.2016. Skindsorterings kursus på Tvedgård. Der var 16 medlemmer som deltog. Anders og stig deltog med statistik og skindsortering. Mai og Betinna viste og fortalte omkring Mutationer. Jesper stod for sortering af levende dyr.


Fælles for disse arrangementer er at der tales om chinchilla, og man får en god snak og hyggeligt samvær omkring vores fælles interesse.

Der er udsendt mail omkring Anima, der er interesseret i at få svar på spørgsmål omkring burstørrelse og egnede stimuli. Der opfordres til at Bure, Logbøger og CHR nr. er i orden.

Kommende arrangementer: d. 10-3-2016 er der igen Aflivningskursus.

Der arbejdes på et Foder forsøg, så vi kan få den bedste udnyttelse af fodret til vores avlsdyr og unger. Der er samlet 7 personer.
Der vil blive aftalt nærmere med Vilhelm Weiss om det videre forløb.


Regnskab.

Sendes rundt og godkendes af forsamlingen. Året startede med kr. 52.000,- og endte med ca. kr. 55.000,- Ejvind godkender og underskriver regnskab.

Kontingentet. Forbliver på kr. 200,-

Valg til bestyrelsen.

Mai Laugesen er på valg, ønsker ikke genvalg.
Knud Erik Mortensen vælges til bestyrelsen.
Regner Witte er som suppleant, intrådt i bestyrelsen i stedet for Bettina Svendsen.
Gitte Risbjerg vælges som suppleant.
Ejvind Hansen vælges som revisor.Eventuelt.

Arrangementer.
Der bliver talt om dårlig opbakning til foreningens arengementer. Det er kun bestyrelsen der bakker op samt et par stykker mere. Er der evt. ønsker til særlige arengementer.
Der blev foreslået: pelsningskursus, tur til Kopenhagen Fur og tur til garveren, som bestyrelsen arbejder videre med.


Bestyrelsen d.8.3.2016.

Generalforsamling 28.4.15.

1. Henning Højgaard blev valgt som dirigent.


2. Knud Erik Mortensen fortalte lidt om hvad der var foregået i foreningen siden sidst, og opfordrede den nye bestyrelse til at prøve at få lidt mere gang forskellige aktiviteter. Henning Højgaard opfordrede til at man lokalt samledes i erfa grupper.


3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.


4. Der var indkommet forslag fra Jesper Uldal om at vi deltager i foder erfa gruppe, sammen med de andre foreninger og konsulenter fra KF.
Jesper Uldal og Betina fra Geta Pelsdyrfarm blev valgt.


5. Kontingent fortsætter uændret på kr. 200,-


6. Jesper Uldal og Betina Svendsen blev valgt til bestyrelsen.
Mai Laugesen indtrådte som suppleant sidste år.


7. Regner Witte blev valgt som suppleant.


9. Under eventuelt blev forskellige tiltag diskuteret, som nye bestyrelse arbejder videre med.


Generalforsamling d. 25.5.2013.

1. Valg af dirigent. - Henning blev valgt.

2. Formandens beretning. - Karen gennemgik de arrangementer der havde været i årets løb, og kom med en bøn om at folk deltager til udstillinger da det ellers glider ud i sandet, ved sidste udstilling i Billund var der kun 11 deltagere.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. - Efter kort gennemgang blev regnskabet godkendt.,

4. Behandling af indkomne forslag. - Ingen forslag var indkommet.

5. Fastsættelse af kontingent. - Det blev vedtaget at fortsætte med kr. 200,- som vi plejer da der pt. er penge nok i kassen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. - Henning var på valg, da han trådte ind som suppleant for Søren, da han udgik. Henning genvælges. Knud Erik og Karen blev valgt sidste år og er derfor ikke på valg.  Mai blev valgt til suppleant.

7. Ny hjemmeside. - Knud Erik gennemgik den ny fælles hjemmeside og opforderede til at man kommer med forslag og indlæg, så vi kan få siden godt igang.

8. Aflivning. - Både strøm og co2 er nu forsat tilladt i EU.

Gødning. - Fra efteråret er det ikke længere tilladt at bringe faststofgødning på mark i perioden 1/10-1/3.

9. Eventuelt. - Der var enighed om at holde en sommer fest - Trivselsfest lige efter sommerferien, skema til afkrydning for hvornår man kan udsendes pr. mail.

 
Adm. K E Mortensen 40 33 46 40  | vogn860@gmail.com